Pradžia
lt
en

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Patvirtinta 2018 m. birželio 27 d.

 1. Bendrovė UAB „Provisus“, juridinio asmens kodas: 123953838, registruotos buveinės adresas: Kalvarijų g. 98, Vilnius (toliau – Bendrovė), gerbia kiekvieno savo kliento privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šias privatumo politikos taisykles, kuriomis, be kita ko, remdamasi Bendrovė tvarkys jai pateiktus asmens duomenis. Sudaręs sutartį su Bendrove ar perimdamas sutartinius įsipareigojimus, naudodamasis provisus.lt interneto svetaine, klientas patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko,

Bendrosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų valdytojos ar tvarkytojos atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.
 2. Bendrovė užsiima ūkine komercine veikla, kuri apima finansinių ataskaitų audito, buhalterinės apskaitos, darbo užmokesčio skaičiavimo, konsultacijų apskaitos ir mokesčių klausimais paslaugų teikimą bei kitas paslaugas. Šių paslaugų teikimui Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Bendrovei taikomais teisės aktais.
 3. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje provisus.lt
 4. Visi interneto svetainės lankytojai, sudarydami paslaugų sutartis su Bendrove ar perimdami sutartinius įsipareigojimus, taip pat prisijungdami prie svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Politika ir sutinka, kad Bendrovė tvarkytų jų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek tai reikalinga Bendrovės paslaugoms teikti ir (ar) interneto svetainės valdymo bei funkcionavimo užtikrinimui.

Asmens duomenų tvarkymo principai

 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir Bendrovės ūkinę veiklą.
 2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia Bendrovės klientas ar potencialus klientas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.
 3. Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
 • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

 Duomenys Bendrovėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų. (žr. Reglamento 6 str. 1 d., http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm).

 

 1. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.

 

 1. Bendrovės klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

 

 1. Pateikdamas savo asmens duomenis, klientas ar potencialus klientas kartu suteikia Bendrovei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ar naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

 Asmens duomenų šaltiniai

 1. Asmens duomenys paprastai gaunami paslaugų teikimo metu iš Bendrovės klientų juridinių asmenų arba tiesiogiai iš duomenų subjektų dėl Bendrovės paslaugų suteikimo. Vykdydama klientų pavedimus Bendrovė turi teisę gauti tam tikrus asmens duomenis iš valstybinių registrų, valstybinių įstaigų ir kitų juridinių asmenų (kaip pavyzdžiui, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, VĮ „Registrų centro“, Sodros ir kt.). Bendrovės klientai, prieš teikdami asmens duomenis Bendrovei, apie tai teisės aktų nustatyta tvarka turi informuoti duomenų subjektus.

 Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
 • Audito, buhalterinės apskaitos, darbo užmokesčio skaičiavimo, konsultacijų apskaitos ir mokesčių klausimais paslaugų teikimas;
 • Skolų išieškojimas;
 • Tiesioginė rinkodara;
 • Vidaus įmonės ir darbuotojų administravimas;
 • Potencialių darbuotojų atranka;
 • Sutartinių santykių administravimas bei vykdymas, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant.

 

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

 1. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė gali tvarkyti šiuos duomenų subjekto asmens duomenis: vardą, pavardę, pareigas, darbovietę, el. pašto adresą, telefono numerį. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, paprastai išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį Bendrovės klientui pateiktame sutikime dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykiu su Bendrove sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės.
 2. Bendrovė gali siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą Bendrovei naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems Bendrovės klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.
 3. Tais atvejais, kai Bendrovės siunčiama informacija nebėra aktuali, asmuo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. pašto adresu: provisus@provisus.lt ar kitaip susisiekdamas su Bendrove.

 Asmens duomenų teikimas

 1. Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos klientų ar potencialių klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Bendrovė įsipareigoja iš klientų gautus duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms Bendrovės paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 2. Be to, Bendrovė gali leisti asmens duomenis tvarkyti savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei IT, teisines, skolų išieškojimo ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 3. Bendrovė taip pat gali teikti iš klientų gautus duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

 Asmens duomenų saugojimo terminas

 1. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ar numato teisės aktai. Paprastai iš klientų gauti duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.
 2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
 3. Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

 Duomenų subjektų teisės

 1. Duomenų subjektas, kurio asmens duomenis Bendrovė tvarko, kaip duomenų valdytojas, be kita ko, turi šias teises:
 • Gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Jeigu duomenų subjektui kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, jis gali kreiptis į Bendrovę ir gauti nemokamą pagalbą.
 1. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu provisus@provisus.lt
 2. Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
 3. Tais atvejais, kai duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė tvarko kaip duomenų tvarkytojas, dėl minėtų teisų įgyvendinimo duomenų subjektas visų pirma turėtų kreiptis į savo duomenų valdytoją (t. y. Bendrovės klientą), kuris jo asmens duomenis pateikė Bendrovei dėl paslaugų suteikimo. Tokiu atveju, Bendrovė, kaip duomenų tvarkytojas, įsipareigoja suteikti visą reikiamą informaciją duomenų valdytojui, iš kurio gautus asmens duomenis ji tvarko duomenų valdytojo vardu.

 Slapukai

 1. Siekiant pagerinti lankymąsi Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
 3. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Bendrovė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 Baigiamosios nuostatos

 1. Šiai Politikai taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.
 2. Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės lankytojų ir Bendrovės klientų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.

 Linkime malonaus naršymo mūsų internetinėje svetainėje!